Shiatsu und Franklin-Methode

Bericht im SHIATSU 7/2012, 37–39